ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. ΠPEДMET


Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy Клио МВ ЕООД, c EИK 204922305, aдpec нa peгиcтpaция , гp. Видин, к-с Строител N0 10, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK,

 и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ΠOЛЗBATEЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия http://www.klio-market.com/, нapичaнa пo-дoлy ОНЛАЙН МАГАЗИН


II.   ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: Клио МВ ЕООД;

2. Седалище и адрес на управление: гр. Видин, к-с Строител N0 10

3. Данни за кореспонденция: Email: klio_mv@abv.bg , тел: 0876 40 50 75 ;

4. Дейността на онлайн магазина се осъществява посредством куриери.

5. Вписан в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204922305;


Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” №15,

Тел: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@goverment.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

Тел.: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg


III.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА


Чл. 3. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет: http://www.klio-market.com/ , чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност:

1. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки;

2. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА достърна в Интернет;

4. Да извъшват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИНА начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес: http://www.klio-market.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп или е попълнил съответните данни за себе си използвайки услугите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА без да се е регистрирал.


IV.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА 

Чл. 7. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, или директно данните необходими за реализиране на покупко-продажбата, когато я извършва без да се регистрира. 
(2) Въведените данни, както и името и паролата за отдалечен достъп при създаване на регистрация се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация или въвеждане на данни за извършване на покупко-продажба по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА. 
(3) С потвърждаване на покупко-продажбата Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация или покупко-продажба, чрез изпращане на имейл на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения. 
(5) При извършване на регистрацията или попълването на данни за покупко-продажба без регистрация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес” по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. 
(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. 
(3) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 


Договорът за продажба от разстояние между klio-market.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка. 

V.   ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 9 (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Също така могат да използват и други средства за комуникация (телефон, имейл, скайп) за сключване на договори за покупко-продажба.
(2) Договорът се сключва според предпочитанието на ПОЛЗВАТЕЛЯ на български или английски език. 
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: 
ЛИНК С АДРЕСА
(4) Страна по договор с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрация или покупко-продажба без регистрация. 
(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да избере дали да сключи договор за покупко-продажба чрез регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или без да се регистрира. При сключване на договор за покупко-продажба без регистрация, Потребителят въвежда данните си в процеса на реализиране на покупко-продажбата или ги предоставя на ДОСТАВЧИКА чрез друг канал за комуникация (телефон, имейл, скайп и др.), в който случай те се използват само за конкретия договор за покупко-продажба, без това да е свързано със създаване на регистрация. 
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация или потвърждаване на поръчка към ДОСТАВЧИКА от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. 
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин. 
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 
(9) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи. 

Чл. 10. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура: 
(1) Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и желае сключването на договора за покупко-продажба да бъде посредством създаване на регистрация.; 
(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и добавянето им към списък със стоки за покупка; 
(3) Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез идентифициране с име и парола или въвеждане / предаване чрез друг канал за комуникация (телефон, имейл, скайп и др.) на данни за реализиране на покупко-продажба без регистрация. 
(4) Предоставяне на други данни за извършване на доставката; 
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената; 
(6) Потвърждение на поръчката; 


VI.   ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.


Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(2) Цената на стоките се определя от ДОСТАВЧИКА във всички списъци със стоки и профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:


В профила на всяка една от стоките в сайта на ДОСТАВЧИКА на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

На предназначена за тази цел страница от сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА с ЛИНК ,  достъпът до която може да бъде осъществен чрез „линк” със заглавие: „Доставка и плащане”, намиращ се в долната част на всяка страница от сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

В описа на поръчката, представен на крайната стъпка в процеса на сключване на договор за покупко-продажба;(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и от информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ОНЛАЙН МАГАЗИНА преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдъжращи се в нея стоки плюс стойността на разходите по доставката.


Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената на стоките и доставката преди или в момента на доставката им.


Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринайсет) дена, считано от датата на получаване на стоката. Стоките трябва да бъдат върнати в оригиналния си вид, да не са ползвани или преминали никаква обработка / пране, гладене, рязане и други действия нарушаващи тяхната цялост /.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари и други събития, които ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние да контролира;

За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

За доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристикии, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми за стоките (без цената на доставката, в случай че връщането не е поради дефекти или друг проблем по вина на ДОСТАВЧИКА) не по-късно от 14 (четиринайсет) дена, считано от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е получил върнатата от Потребителя стока, упражнявайки правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и не във връзка с дефект или друг проблем, по вина на ДОСТАВЧИКА.

 ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА ПО СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТА

Договорът за продажба от разстояние между klio-market.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка. На основание чл.55, ал.1 т ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в черидинадесетдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира klio-market.com на следния имейл адрес: klio_mv@abv.bg, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора и желае да върне закупеният продукт от онлайн магазина.

След като получим имейл, нашият администратор на онлайн магазина ще върне отговор, в който ще посочи офис на куриера за връщането на продукта.

=> Стоката да не е ползвана, и да бъде във вида в който е получена, както и да не е нарушавана целостта на поставените от klio-market.com етикети/стикери.

=> Стоката не трябва да има следи от употреба като бримки, дупчици и други увреждания на продукта резултат от ползване, както и не трябва да има миризми като: храна, цигари, парфюми и др.

=> При връщането на продукт доставката е за сметка на клиента и пратката е без наложен платеж!

=> При получаването на пратката преглеждаме продуктите и ако са върнати без следи от употреба и без повреда възстановяваме стойността на продукта;

=> Ако върнатият продукт не отговаря на условията за връщане и възстановяване на стойността, ние с констативен протокол ще откажем възстановяване на сумата и ще Ви върнем продукта!

=> Възстановяването на стойността на продукта става по банкова сметка на клиента!

  В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, klio-market.com се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от четиринадесет работни дни от връщането на стоката.


Чл. 54(2) на ЗЗП :

Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.


Рекламации

При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена: Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя, следи и увреждания от употреба на продукта като бримки дупки и пр,неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка.СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените за коресподенция адрес/телефон на сайта или надзорните органи: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Адрес: гр. София 1000, ПЛ. „Славейков“ №4А, ет. 3 Тел.:  (02) 93 30 565, 0700 111 22 Интернет адрес: www.kzp.bg Интернет адрес за онлайн решаване на споровеVII.    НЕКОРЕКТНИ КЛИЕНТИ


Чл. 17 ДОСТАВЧИКЪТ има право да третира ПОЛЗВАТЕЛИ като НЕКОРЕКТНИ в случаите, когато:

(1) е налице безпричинен отказ от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ да получи изпратените от ДОСТАВЧИКА по сключения договор за покупко-продажба стоки; това не касае правото на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от сключения с ДОСТАВЧИКА договор и да върне получените по изпълнението му стоки;

(2) е налице неспазване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на общите условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

(3) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към ДОСТАВЧИКА, от страна на Потребителя;

(4) са установени системни злоупотреби от Потребителя, спрямо ДОСТАВЧИКА;


Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да сключи договор за покупко-продажба с НЕКОРЕКТНИ ПОЛЗВАТЕЛИ.


VIII.   ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право по всяко време да променя цените, сроковете и условия, касаещи покупко-продажбата. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на реализиране на покупко-продажбата или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.

Чл. 20. Приема се, че посоченият от ПОЛЗВАТЕЛЯ имейл при регистрацията му или реализирането на покупко-продажба без регистрация, е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е официално информиран със съдържанието й.

Чл. 21. Снимките, с които се представят стоките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА, представят възможно най-точно продуктите. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройсва, използвани за достъп до ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 22. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не носи отговорност за разлика в рамките на допустимото между цвета, с който е представен продуктът на снимката, и този на реално доставения съгласно сключения договор за покупко-продажба, както и такава в цвета на един и същи артикул, произведен в различни периоди от време, дължаща се на различия в нюанса на цвета, на доставени нови партиди.


IX.   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА


Чл. 23. Клиентите поръчват стоки и предоставят информацията, необходима за изпълнение на поръчката им, доброволно директно чрез интернет страницата на онлайн магазин drogeriyabg.com или чрез други начини за комуникация: телефон, имейл, скайп и т.н.

Чл. 24 Личните данни / имена, телефон, имейл, адрес /, предоставяни от клиентите, се използват с цел обслужване на клиента, а именно:

1. Уточнения, потвърждаване и изпълнение  на поръчки.

2. Обработка на рекламации.

3. Предоставяне на награди, спечелени от игри и промоции.


Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, съгласно ПОЛИТИКА ЗА  ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИО МВ ЕООД


X.   ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията или извършването на покупко-продажба без регистрация. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


Чл. 32. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес: http://www.klio-market.com/obshti-uslovia-za-polzvane , заедно с всички допълнения и измения в тях.


XI.   ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 33. Настоящите общи условия и договорът на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

3. Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

6. В случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

7. В случай на упражняване на право на отказ съгласно Закона за защита на потребителите;


XII.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договора, се прилагат законите на Република България.

Чл. 36. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или надзорните органи.

Чл. 37. Настоящите условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА www.klio-market.com